Tổng cục Hải quan trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp tại Công văn số 1882/PTM-KHTH

Thứ Ba 06:43 05-01-2021

Về việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 3 năm 2020 theo Công văn số 1882/PTM-KHTH ngày 16/10/2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi Thủ tướng Chính phủ; sau khi nghiên cứu, Tổng cục Hải quan trả lời, cập nhật thông tin về kiến nghị số 1 Phụ lục 1 kèm theo Công văn số 1882/PTM-KHTH liên quan đến việc Công ty cổ phần thương mại Polvita có Công văn số 10/2020/VCCI/07/9/2020 khiếu nại Quyết định số 283/QĐ-HQHN đối với mặt hàng nhập khẩu “thực phẩm bổ sung Alasska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”.

Để xem toàn văn Công văn trả lời của Tổng cục Hải quan, vui lòng tải văn bản dưới đây:

Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp tại Công văn số 1882 PTM-KHTH