Theo dõi (0)

Dự thảo Quy chế quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Ngày đăng: 10:45 15-10-2008 | 1951 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo


  BỘ Y TẾ                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:          /2008/QĐ-BYT


DỰ THẢO

                                                          Hà Nội, ngày          tháng         năm 2008
 


 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý hoá chất, chế phẩm
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế


 
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ


Căn cứ Luật Hoá chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế, 


 
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Bãi bỏ Quyết định số 3486/2001/QĐ-BYT ngày 13/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Điều 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 


                                                                                                   KT. BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                   THỨ TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- BT. Nguyễn Quốc Triệu (để báo cáo);                                             
- Các Thứ trưởng;                                                        
- Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Chính phủ, Website Bộ Y tế;                                          Trịnh Quân Huấn
- Lưu: VT, DPMT (03), PC.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Du thao Quy che

Ngày nhập

15/10/2008

Đã xem

1951 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com