Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về lập, quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ

Ngày đăng: 10:53 26-02-2018 | 3037 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Bộ Tài chính; Cơ quan được ủy quyền cho vay lại; Bên vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; đối tượng được bảo lãnh; Các tổ chức tiếp nhận và quản lý nguồn vốn của Quỹ; Các đối tượng sử dụng nguồn vốn của Quỹ; Các đối tượng liên quan đến việc liên quan đến việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ.,

Phạm vi điều chỉnh

Quỹ tích luỹ trả nợ được Chính phủ thành lập để tập trung các khoản thu hồi vốn cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các khoản thu phí bảo lãnh của Chính phủ nhằm đảm bảo khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và dự phòng rủi ro phát sinh từ việc cho vay lại, bảo lãnh chính phủ; quy định chi tiết về lập, quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ (sau đây gọi tắt là Quỹ).

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định về lập, quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ

Ngày nhập

08/03/2018

Đã xem

3037 lượt xem

Mục lục - Nghị định về lập, quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ

Ngày nhập

08/03/2018

Đã xem

3037 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com