Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3667 Dự thảo
5741 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Dự thảo Nghị định Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 83/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 07 NĂM 2008 ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG…

Dự thảo Nghị định Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

NGHỊ  ĐỊNH Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao…