Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3667 Dự thảo
5741 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Dự thảo nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập…