CHUYÊN ĐỀ “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 07-9/2020)

Chủ Nhật 14:28 01-11-2020

CHUYÊN ĐỀ “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 07-9/2020)

Thông tin nổi bật:

ĐÁNH GIÁ PHẢN HỒI:

  • Đánh giá 16 văn bản được ban hành trong quý II năm 2020 với bản tổng hợp ý kiến VCCI đã gửi tới cơ quan soạn thảo

ĐIỂM TIN:

  • 34 Dự thảo VBQPPL mà VCCI đã có ý kiến chính thức bằng công văn VÀ những ý kiến góp ý chính.