Xử lý và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Công văn số 1108/PTM-KHTH của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Văn phòng Chính phủ gửi tới

Thứ Năm 17:30 24-09-2020

Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát và trả lời Văn bản số 6493/VPCP-DMDN ngày 08 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp tại Công văn số 1108/PTM-KHTH ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Để xem toàn văn văn bản trả lời của Bộ Xây dựng, vui lòng tải văn bản dưới đây:

Xử lý và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Công văn số 1108 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Văn phòng Chinh phủ gửi tới