Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020

Thứ Năm 17:51 21-01-2021

Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 149/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020.

Để xem toàn văn văn bản của Bộ Giao thông vận tải, vui lòng tải văn bản dưới đây:

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020