CHUYÊN ĐỀ “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 10-12/2020)

Thứ Ba 17:36 19-01-2021

CHUYÊN ĐỀ “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” – SỐ THÁNG 10 -12/2020

Thông tin nổi bật:

Điểm tin: 

  • 37 Dự thảo VBQPPL đã được VCCI thực hiện góp ý chính thức bằng công văn;

Đánh giá phản hồi:

  • Đánh giá 15 văn bản được ban hành trong quý IV, từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2020 với tổng hợp ý kiến VCCI đã gửi tới cơ quan soạn thảo.