Bộ Công Thương giải trình ý kiến tại Thông báo số 169/TB-VPCP về hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP

Thứ Năm 17:03 01-07-2021

Bộ Công Thương giải trình 02 nội dung trong Thông báo số 169/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về việc hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu: (i) quy định về việc cho phép thương nhân kinh doanh xăng dầu nếu có hoạt động sản xuất xăng dầu được chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng không quá 35%; (ii) quy định về việc bổ sung thêm Bộ Quốc phòng được mua trực tiếp nhiên liệu để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh từ các nhà máy sản xuất.

Để xem toàn văn văn bản giải trình của Bộ Công Thương, vui lòng tải văn bản dưới đây:

Công văn giải trình ý kiến tại Thông báo số 169/TB-VPCP về hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu