VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

Thứ Sáu 11:44 15-04-2022

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ

Trả lời Công văn số 420/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

Sửa đổi khoản 3 Điều 21 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN (Điều 1 Dự thảo)

Điều 1 Dự thảo sửa đổi quy định về việc xử lý phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu không phù hợp với quy định của pháp luật về đo lượng trong trường hợp kiểm tra trên thị trường. Theo đó, “tùy theo mức độ và quy mô ảnh hưởng” Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ “xem xét, thông báo bằng văn bản cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan Hải quan tại các địa phương nơi nhập khẩu thực hiện kiểm tra khi nhập khẩu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng hoặc dừng việc nhập khẩu loại phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn đó”.

Quy định trên cần xem xét ở các điểm sau:

  • Tính minh bạch: quy định “tùy theo mức độ và quy mô ảnh hưởng” là chưa đủ rõ ràng để xác định được mức độ nào, quy mô ảnh hưởng ra sao thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện các biện pháp kiểm tra khi nhập khẩu hoặc kiến nghị tạm ngừng hoặc dừng việc nhập khẩu loại phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn đó? Đề nghị Ban soạn thảo quy định theo hướng cụ thể hơn hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định về vấn đề này, để đảm bảo tính minh bạch của quy định.
  • Tính thống nhất: theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Dự thảo, các quy định về kiểm tra hàng hóa nhập khẩu đã bị bãi bỏ. Như vậy, theo quy định tại Dự thảo cũng như khoản 4 Điều 2 Nghị định số 13/2022/NĐ-CP thì không còn thủ tục kiểm tra hàng hóa khi nhập khẩu nữa. 

Hơn nữa, khoản 2 Điều 2 Dự thảo đã bãi bỏ khoản 1 Điều 39 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN về trách nhiệm của cơ quan Hải quan “Cơ quan Hải quan tại các cửa khẩu có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn cơ sở nhập khẩu về việc đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này.

Như vậy, nếu quy định này tại Dự thảo yêu cầu cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra khi nhập khẩu sẽ không có cơ sở pháp lý và mâu thuẫn với quy định tại Nghị định 13/2022/NĐ-CP và chính quy định tại Dự thảo.

Đề nghị  Ban soạn thảo điều chỉnh lại quy định này để đảm bảo tính thống nhất của quy định và thuận lợi khi áp dụng.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.