VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

Thứ Năm 19:37 13-07-2023

Kính gửi:  Cục Quản lý môi trường y tế

Trả lời Công văn số 278/MT-SKHC ngày 05/06/2023 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo với các bệnh viện tư nhân

Mục 8 Phần D Phụ lục XVIII Quyết định 1015/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh từ Bộ Y tế về Sở Y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân. Điều 41.1 Luật Khám, chữa bệnh quy định bệnh viên (tư nhân) cũng là cơ sở khám, chữa bệnh. Như vậy, có thể hiểu, Quyết định 1015/QĐ-TTg đã phân cấp thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo của các bệnh viện tư nhân cho cấp Sở.

Tuy nhiên, Điều 12 Thông tư 09/2015/TT-BYT (và Dự thảo không sửa đổi) quy định Bộ Y tế có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, trong đó có các bệnh viện tư nhân (theo Điều 45.1 Luật Khám, chữa bệnh). Quy định như vậy dường như chưa phù hợp với Quyết định 1015/QĐ-TTg năm 2022.

Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định sửa đổi Điều 12 theo hướng giao thẩm quyền cấp xác nhận nội dung quảng cáo với bệnh viện tư nhân cho Sở Y tế.

  1. Thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo với hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Điều 1.2 Dự thảo (bổ sung Điều 12.2.c Thông tư 09/2015/TT-BYT) đã phân cấp cho Sở Y tế xác nhận nội dung quảng cáo với hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. Theo đó, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo với trường hợp quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo. Hồ sơ cấp phép yêu cầu nêu về thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể. Quy định như vậy có thể được hiểu rằng doanh nghiệp sẽ phải xin xác nhận mỗi lần tổ chức với sở y tế ở các địa phương khác nhau. Quy định này là không phù hợp vì doanh nghiệp có thể sẽ phải thực hiện xin xác nhận cho cùng một nội dung quảng cáo nhiều lần với nhiều cơ quan khác nhau (các sở y tế ở địa phương). Thực tế, để quảng cáo cho một số dòng sản phẩm, doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều buổi hội thảo, hội nghị với cùng nội dung ở nhiều địa phương khác nhau. Việc phải xin xác nhận nhiều lần với nhiều cơ quan khác nhau sẽ gây tốn kém chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, đồng thời, có thể tạo ra khó khăn trong việc thực hiện thủ tục do mỗi cơ quan tiếp nhận lại có thể có ý kiến khác nhau, yêu cầu doanh nghiệp bổ sung/sửa đổi một số nội dung khác nhau. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng (i) lần đầu tiên quảng cáo qua hình thức hội nghị, hội thảo: doanh nghiệp xin xác nhận từ Sở Y tế theo quy định; (ii) các hội thảo sau: nếu nội dung quảng cáo không thay đổi (mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình, nội dung và tài liệu trình bày), doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đến Sở Y tế ở địa phương nơi tổ chức.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.