VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động đại lý thanh toán

Thứ Sáu 09:04 17-05-2024

Kính gửi:  Ngân hàng Nhà nước

Trả lời Công văn số 3024/NHNN-TT ngày 12/4/2024 của Ngân hàng Nhà nước về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động đại lý thanh toán (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Điểm kinh doanh đại lý thanh toán

Điều 4.3 Dự thảo quy định điểm kinh doanh bên đại lý thanh toán là nơi tiến hành hoạt động đại lý thanh toán, bao gồm đơn vị hạch toán phụ thuộc hoặc công ty con. Theo phản ánh của doanh nghiệp, quy định này chưa phù hợp với hoạt động môi trường điện tử. Cụ thể, các doanh nghiệp có thể là đại lý trực tuyến cho các tổ chức tín dụng trong hoạt động mở tài khoản, phát hành thẻ và cung ứng dịch vụ thanh toán. Việc này dựa trên lợi thế từ tệp khách hàng có sẵn của doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy dịch vụ ngân hàng trên nền tảng công nghệ. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định theo hướng đại lý thanh toán được thực hiện trên môi trường trực tuyến (internet), và trong trường hợp này, website/ứng dụng di động phục vụ cho hoạt động đại lý thanh toán phải thuộc quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp của bên đại lý.

  1. Hợp đồng đại lý thanh toán

Điều 3.5 Dự thảo quy định hợp đồng đại lý thanh toán là thoả thuận về việc cung ứng dịch vụ thanh toán cho khách hàng. Quy định này là chưa phù hợp vì hoạt động đại lý thanh toán còn có thể bao gồm cả việc thực hiện một phần quy trình mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ngân hàng (Điều 3.1 Dự thảo). Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng hợp đồng đại lý thanh toán là thỏa thuận về việc thực hiện hoạt động đại lý thanh toán.

  1. Nội dung hoạt động đại lý thanh toán

Điều 4 Dự thảo quy định về nội dung hoạt động đại lý thanh toán. Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung “giao thẻ cho khách hàng và các hoạt động hỗ trợ tra soát giao dịch thẻ theo thỏa thuận với bên giao đại lý” vào Điều 4.2 Dự thảo.

  1. Hoạt động của bên đại lý

Điều 6.5 Dự thảo quy định một doanh nghiệp chỉ được làm đại lý thanh toán cho một bên giao đại lý. Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, quy định này là chưa phù hợp. Quy định này được suy đoán là nhằm đảm bảo việc kiểm soát hoạt động của các đại lý thanh toán. Các nguy cơ này hoàn toàn có thể kiểm soát được thông qua các quy trình, chính sách và biện pháp kiểm soát theo cam kết giữa các bên. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc cho phép một tổ chức được làm đại lý cho nhiều bên giao đại lý, nếu được chấp thuận bằng văn bản của bên giao đại lý mà tổ chức đó đang làm đại lý.

  1. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin

Điều 11 Dự thảo quy định trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin. Để đảm bảo tính rõ ràng của quy định, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các thời hạn gửi báo cáo, gồm (i) thời điểm gửi báo cáo định kỳ hàng quý là vào ngày nào tại Điều 11.2 Dự thảo; (ii) thời hạn gửi thông báo tạm ngưng thực hiện hoạt động giao đại lý thanh toán tại Điều 11.3 Dự thảo.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động đại lý thanh toán. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

Các văn bản liên quan