VCCI_Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên

Thứ Hai 16:38 10-07-2023

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Trả lời Công văn số 1351/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu đối với Dự thảo (phiên bản 07/7/2023) như sau:

  1. Về đối tượng áp dụng

Khoản 1 Điều 2 Dự thảo quy định, đối tượng áp dụng của Dự thảo này là “dự án đầu tư có sử dụng công nghệ đề nghị được gia hạn thời hạn hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư”. Có nghĩa là bất kỳ dự án nào sử dụng công nghệ muốn gia hạn thời hạn hoạt động đều phải thực hiện thủ tục để xác định dự án đầu tư có sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên hay không?

Phạm vi này là quá rộng, có thể tạo ra chi phí tuân thủ lớn cho doanh nghiệp khi phải thực hiện giám định công nghệ trong các dự án đầu tư khi xin thủ tục gia hạn, trong khi không phải công nghệ nào cũng gây ra ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. Đề nghị Ban soạn thảo đánh giá tác động kỹ càng đối với quy định này, nhất là các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tuân thủ quy định.

Mục tiêu của chính sách này nhằm hướng đến bảo vệ môi trường, không cho phép các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường được gia hạn hoạt động. Với mục tiêu này, đề nghị Ban soạn thảo xác định các loại công nghệ trong các dự án đầu tư ở các ngành, lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (có thể tham khảo Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP).

  1. Về thời gian giải quyết thủ tục

Theo quy định tại Điều 55 Nghị định 31/2021/NĐ-CP để gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục sau:

  • (1) Nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền về đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan đăng ký đầu tư);
  • (2) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về đầu tư sẽ gửi hồ sơ tới các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư, khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP;
  • (3) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư, khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP;
  • (4) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, lập báo cáo thẩm định trình cơ chấp thuận chủ trương đầu tư;
  • (5) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Dự thảo này quy định trình tự thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. Đây là thủ tục thực hiện ở bước (3) ở quy trình trên. Về mặt nguyên tắc, thời gian giải quyết thủ tục này tại Dự thảo phải phù hợp với thời gian cho ý kiến của của bước (3) – là 10 ngày. Trong khi đó, theo quy định tại Dự thảo, để cơ quan quản lý về khoa học công nghệ cho ý kiến ít nhất là 13 ngày (thời gian này có thể kéo dài hơn vì Dự thảo quy định chưa rõ về thời hạn các cơ quan có liên quan cho ý kiến khi cơ quan quản lý về khoa học và công nghệ lấy ý kiến). Điều này là chưa thống nhất giữa các văn bản và có thể gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Theo giải trình của cơ quan soạn thảo, thời gian 10 ngày là không đủ để thực hiện việc cho ý kiến dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên hay không và đã quy định thời gian giải quyết thủ tục dài hơn so với Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Vấn đề thời hạn giải quyết thủ tục điều chỉnh, gia hạn dự án đầu tư cần phải thống nhất với quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Dự thảo này là cấp Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy điều chỉnh quy định về thời hạn giải quyết thủ tục tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP là chưa phù hợp.

Đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại thời gian giải quyết thủ tục để thống nhất với quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

  1. Trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ

Trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 4 Dự thảo chưa đủ rõ ràng để xác định chính xác thời hạn cơ quan có thẩm quyền có ý kiến về công nghệ của dự án đầu tư.

Cụ thể, Dự thảo không quy định rõ thời hạn phải trả lời của các cơ quan được lấy ý kiến. Trong khi đó, thời hạn cơ quan về khoa học và công nghệ cho ý kiến tới cơ quan đăng ký đầu tư lại căn cứ vào “trong khoảng thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đầy đủ các ý kiến phối hợp của các cơ quan liên quan”. Không rõ thời điểm nào được cho là nhận đầy đủ các ý kiến phối hợp của các cơ quan liên quan.

Mặt khác, để đảm bảo tính minh bạch và hạn chế tình trạng kéo dài của quy trình này đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ thời hạn các cơ quan được lấy ý kiến phải cho ý kiến.

  1. Trách nhiệm của tổ chức giám định

Khoản 3 Điều 8 Dự thảo quy định tổ chức giám định có trách nhiệm “chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày ký chứng thư giám định, gửi 01 bản sao chứng thư giám định về Cơ quan chủ trì xác định công nghệ”.

Yêu cầu nghĩa vụ này đối với tổ chức giám định là chưa hợp lý, bởi vì việc gửi chứng thư giám định là trách nhiệm của nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin gia hạn. Nếu cơ quan có thẩm quyền nghi ngờ về độ xác thực của chứng thư giám định thì có thể tìm hiểu thông tin từ tổ chức giám định.

Đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại khoản 3 Điều 8 Dự thảo.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.