VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ sửa đổi Nghị quyết 07/NQ-CP và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng sửa đổi Quyết định 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

Thứ Năm 11:27 22-06-2023

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 5999/BTC-QLCS của Bộ Tài chính ngày 12/06/2023 về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ sửa đổi Nghị quyết 07/NQ-CP và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng sửa đổi Quyết định 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022, sau khi tham vấn một số chuyên gia và doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

VCCI hoàn toàn ủng hộ việc giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 cho người dân và doanh nghiệp. Đây là chính sách tài khoá rất phù hợp trong bối cảnh suy thoái kinh tế của Việt Nam hiện nay.

Về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, VCCI đề nghị lựa chọn phương án 1, tức là giảm cho tất cả tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp dưới hình thức trả tiền hằng năm. Phương án này sẽ giúp đơn giản hoá thủ tục hành chính, do không cần thêm bước phân loại đối tượng nào “bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời giảm rủi ro pháp lý cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế trong quá trình áp dụng.

Trên đây là một số ý kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ sửa đổi Nghị quyết 07/NQ-CP và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng sửa đổi Quyết định 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan

Các văn bản liên quan