VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi

Thứ Sáu 09:35 11-11-2022

Kính gửi:  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời Công văn số 5649/BNN-CN ngày 29/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

 1. Nguyên tắc hỗ trợ

Điều 4 Dự thảo quy định về các nguyên tắc thực hiện chính sách đầu tư hỗ trợ. Quy định này cần được xem xét ở các điểm sau:

Thứ nhất, Dự thảo chưa có quy định rõ ràng về nguyên tắc phân phối khoản hỗ trợ. Cụ thể, việc xét duyệt hỗ trợ sẽ được xem xét trên cơ sở thời điểm nộp hồ sơ theo nguyên tắc nộp trước được hỗ trợ trước (first come first served) hay theo nguyên tắc nào? Theo kinh nghiệm từ một số chính sách hỗ trợ khác, quy định theo nguyên tắc nộp trước được hỗ trợ trước sẽ có ưu điểm là dễ dàng trong việc giải ngân, dễ minh bạch công khai các khoản hỗ trợ. Ngoài ra, theo Dự thảo Tờ trình, nguồn kinh phí được chia theo từng chính sách hỗ trợ, do vậy không rõ thứ tự xét duyệt hồ sơ có phân theo từng chính sách hay không? Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định làm rõ các vấn đề trên, trong đó cân nhắc bổ sung nguyên tắc hồ sơ nộp trước thì được hỗ trợ trước.

Thứ hai, Điều 4.4 Dự thảo quy định việc ưu tiên hỗ trợ cho thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi. Tuy nhiên, mục đích cốt lõi của chính sách này là hỗ trợ và nâng cao năng lực của ngành chăn nuôi nói chung, do vậy có lẽ việc ưu tiên hơn cho một chủ thể nhất định là chưa cần thiết. Hơn nữa, chủ thể hợp tác xã đã được nhận các ưu đãi, hỗ trợ từ Nhà nước theo pháp luật hợp tác xã. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bỏ quy định này.

 1. Công khai, minh bạch trong hoạt động hỗ trợ

Điều 4.2 Dự thảo quy định công khai, minh bạch là một nguyên tắc thực hiện chính sách đầu tư hỗ trợ. Tuy nhiên, Dự thảo lại chưa có quy định nào để đảm bảo việc thực hiện nguyên tắc này. Một số nội dung cần được quy định nhằm đảm bảo hoạt động hỗ trợ được công khai, minh bạch, gồm:

 • Công khai danh sách các tổ chức, cá nhân được nhận hỗ trợ, gồm ít nhất các thông tin sau: (i) họ tên, địa chỉ; (ii) nội dung hỗ trợ; (iii) số tiền hỗ trợ;
 • Danh sách này được gửi cho tất cả các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ, bao gồm cả tổ chức, cá nhân có hồ sơ bị từ chối;
 • Quy định về khiếu nại, tố cáo

Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về các nội dung trên.

 1. Điều kiện, hồ sơ, tài liệu đăng ký hỗ trợ

Dự thảo quy định cơ chế hỗ trợ cho các dự án là cơ chế hỗ trợ sau đầu tư, nghĩa là khoản hỗ trợ sẽ được giải nhân khi hạng mục được đầu tư xong và nghiệm thu. Khi đó, việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ chỉ nên tập trung vào việc xác định hạng mục đã được đầu tư xong (loại hạng mục, chi phí). Việc yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện khác hoặc kê khai các thông tin khác là không cần thiết và khiến việc hưởng hỗ trợ trở nên khó khăn. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ một số nội dung sau:

 • Giấy kê khai hoạt động chăn nuôi (Điều 7.4.b Dự thảo);
 • Điều kiện hưởng hỗ trợ: (i) phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương; (ii) dự án đầu tư phải đảm bảo hoạt động ổn định tối thiểu trong 05 năm và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường; (iii) ưu tiên dự án mua vật tư, thiết bị, bồn bảo quản thức ăn chăn nuôi được sản xuất trong nước (Điều 8.3 Dự thảo);
 • Tài liệu chứng minh cơ sở có biện pháp bảo vệ môi trường (Điều 8.4.d Dự thảo)
 • Các thông tin tại Mẫu 01 Phụ lục: loại hình tổ chức, ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực đầu tư; mục tiêu và quy mô của dự án; diện tích đất dự kiến sử dụng; số lao động sử dụng bình quân; tiến độ thực hiện dự án; sự phù hợp với các điều kiện hỗ trợ.
 1. Cơ quan có thẩm quyền xét duyệt

Điều 8.5 Dự thảo có quy định phân cấp xét duyệt dự án theo cấp ngân sách. Theo đó, dự án nào do ngân sách Trung ương cấp sẽ thuộc thẩm quyền Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; dự án nào do ngân sách tỉnh cấp sẽ thuộc thẩm quyền của Sở. Quy định như vậy sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã do các tổ chức này không biết phải nộp cho cơ quan nào. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất một đầu mối tiếp nhận hồ sơ. Trong trường hợp có sự phân cấp xét duyệt dự án, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển cho cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

Các văn bản liên quan