RÀ SOÁT PHÁP LUẬT KINH DOANH

Thứ Tư 11:35 29-09-2010

RÀ SOÁT PHÁP LUẬT KINH DOANH

Nhằm góp phần hoàn thiện môi trường pháp ký ngày càng thuận lợi hơn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có sáng kiến rà soát tổng hợp các quy định luật liên quan đến kinh doanh nhằm phát hiện những bật cập, thiếu ót đang là rào cản pháp lý đối với các hoạt động của doanh nghiệp và môi trừng kinh doanh nói chung; kiến nghị các giải pháp tháo gỡ để thay dổi. Đây là những pjasrn ánh được tập hợp từ cộng đồng doanh nghiệp trong thực tiễn hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thêm thông tin cho các doanh nghiệp trong thực tiễn hoạt động kinh doanh; nhằm cung cấp thêm thông tin cho các cơ quan Nhà nước để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản pháp luật về doanh nghiệp, về môi trường kinh doanh ở Việt Nam trong thời gian tới.