Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2839 Dự thảo
5317 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30…