Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2561 Dự thảo
5168 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về lưu…