Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2908 Dự thảo
5359 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện tại, Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao làm đầu mối quốc gia thực thi Công ước New York năm 1958 về công nhận…