Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2018/TT-BGTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

Ngày đăng: 14:30 12-10-2020 | 506 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp cung ứng, sử dụng dịch vụ cảng biển Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

bổ sung đối tượng tính giá dịch vụ; sửa đổi khung giá các dịch vụ hoa tiêu, sử dụng cầu bến, phao neo, bốc dỡ container, lai dắt cảng biển và biểu khung giá chi tiết từng loại dịch vụ

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2018/TT-BGTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung đối tượng tính giá dịch vụ; sửa đổi khung giá các dịch vụ hoa tiêu, sử dụng cầu bến, phao neo, bốc dỡ container, lai dắt cảng biển và biểu khung giá chi tiết từng loại dịch vụ…Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp cung ứng, sử dụng dịch vụ cảng biển Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

CV xin ý kiến DTTT quy định mức giá, khung giá của một số loại hình dịch vụ tại cảng biển

Ngày nhập

12/10/2020

Đã xem

506 lượt xem

DTTTT quy định mức giá, khung giá của một số loại hình dịch vụ tại cảng biển

Ngày nhập

12/10/2020

Đã xem

506 lượt xem

Tờ trình DTTT quy định mức giá, khung giá của một số loại hình dịch vụ tại cảng biển

Ngày nhập

12/10/2020

Đã xem

506 lượt xem

Đánh giá tác động DTTT quy định mức giá, khung giá của một số loại hình dịch vụ tại cảng biển

Ngày nhập

12/10/2020

Đã xem

506 lượt xem

Bảng so sánh DTTT quy định mức giá, khung giá của một số loại hình dịch vụ tại cảng biển

Ngày nhập

12/10/2020

Đã xem

506 lượt xem

Bảng tiếp thu giải trình, góp ý DTTT quy định mức giá, khung giá của một số loại hình dịch vụ tại cảng biển

Ngày nhập

12/10/2020

Đã xem

506 lượt xem

Đánh giá tác động chỉ số giá tiêu dùng của Tổng cục Thống kê

Ngày nhập

12/10/2020

Đã xem

506 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com