Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức hoạt động và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Ngày đăng: 14:22 10-07-2019 | 1634 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức tín dụng là hợp tác xã,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức hoạt động và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức hoạt động và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về: địa bàn, quy hoạt động, vốn góp thành viên, điều kiện tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân; trách nhiệm của quỹ tín dụng nhân dân ngân hàng hợp tác …Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức tín dụng là hợp tác xã nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 31/07/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

10/07/2019

Đã xem

1634 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

10/07/2019

Đã xem

1634 lượt xem

Bảng giải trình nội dung sửa đổi, bổ sung

Ngày nhập

10/07/2019

Đã xem

1634 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com