Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định "Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản"

Ngày đăng: 15:23 28-08-2017 | 2901 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Dự thảo Thông tư quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản,

Phạm vi điều chỉnh

Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (sau đây gọi tắt là Hội đồng) quy định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 158/2016/NĐ-CP).

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2901 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com