Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Ngày đăng: 17:20 29-10-2019 | 6232 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các hợp tác xã, tổ hợp tác xã, liên hiệp/liên minh hợp tác xã hoặc các thành viên tham gia thành lập các quỹ hoặc sử dụng hỗ trợ tín dụng từ các quỹ này.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi:Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

         Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về tất cả các vấn đề liên quan tới các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã như: mô hình hoạt động, điều lệ, các vấn đề về tổ chức bộ máy; điều kiện và hình thức cho vay; chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, chế độ thông tin, báo cáo; các trường hợp giải thể;…Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các hợp tác xã, tổ hợp tác xã, liên hiệp/liên minh hợp tác xã hoặc các thành viên tham gia thành lập các quỹ hoặc sử dụng hỗ trợ tín dụng từ các quỹ này.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mongQuý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày15/11/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

29/10/2019

Đã xem

6232 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

29/10/2019

Đã xem

6232 lượt xem

Tờ trình Dự thảo

Ngày nhập

29/10/2019

Đã xem

6232 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com