Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2704 Dự thảo
5252 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Dự thảo Thông tư Quy định về hồ sơ và thủ tục cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                                                          Số: [so]/2009/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Hà Nội, ngày   …