VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Thứ Tư 16:52 03-11-2021

Kính gửi: Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trả lời Công văn số 3911/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Thời hạn hoàn tiền ký quỹ sau khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (khoản 1 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL).

Dự thảo đã rút ngắn thời hạn hoàn tiền ký quỹ sau khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 60 ngày xuống còn 30 ngày. Điều chỉnh này là phù hợp với Nghị quyết 105/NQ-CP và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành được hoàn lại vốn.

  1. Trình tự thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh lữ hành vi phạm pháp luật

Khoản 2 Điều 1 Dự thảo đã rút ngắn thời hạn cơ quan cấp phép ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 15 ngày xuống còn 07 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận thanh tra. Việc rút ngắn thời hạn ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành này cũng góp phần giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng lấy lại tiền ký quỹ. Tuy nhiên, để tạo điều kiện hơn nữa, đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh thời hạn từ 07 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc tương ứng với thời hạn cơ quan cấp phép ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.