VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quản lý chất lượng SP, HH thuộc trách nhiệm quản lý BCT

Thứ Hai 23:01 25-11-2019

Kính gửi: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Trả lời Công văn số 8230/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Về phân loại sản phẩm, hàng hóa

Điều 3 Dự thảo quy định về các loại sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự thảo, tuy nhiên quy định mang tính chất chung chung, chưa thực sự rõ ràng. Đề nghị Ban soạn thảo quy định theo hướng dẫn chiếu tới văn bản quy định cụ thể các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Hình thức quy định này cũng tương ứng với cách thức quy định tại Dự thảo khi dẫn chiếu tới các điều, khoản, điểm cụ thể của các văn bản quy phạm pháp luật có quy định nội dung liên quan.

  1. Về trình tự, thủ tục kiểm tra, đánh giá phục vụ chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Khoản 1 Điều 10 Dự thảo thì trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP.

Khoản 2 Điều 10 Dự thảo quy định “trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp quy định chi tiết tại Phụ lục I của Thông tư này”.

Quy định tại Điều 10 Dự thảo đang chưa rõ ràng và thống nhất ở điểm: Theo quy định tại khoản 1 thì thủ tục chỉ định được dẫn chiếu sang các quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Nghị định 154/2018/NĐ-CP, trong khi đó khoản 2 lại quy định trình tự, thủ tục chỉ định quy định tại Phụ lục I của Thông tư này. Như vậy, theo quy định tại Dự thảo có hai thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. Vậy doanh nghiệp sẽ phải thực hiện theo thủ tục nào?

Để đảm bảo tính thống nhất và minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại khoản 1 Điều 10 và sửa đổi quy định Điều 10 theo hướng quy định về trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp ngay tại Dự thảo.

  1. Về kỹ thuật soạn thảo văn bản

Dự thảo có nhiều lỗi liên quan đến kỹ thuật soạn thảo văn bản, ví dụ: Dẫn chiếu quy định thiếu tại điểm b khoản 1 Điều 5, dẫn chiếu quy định chưa chính xác tại Điều 1, Phụ lục I, … Đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại toàn bộ Dự thảo để khắc phục các lỗi này.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.