VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thứ Hai 22:44 25-11-2019

Kính gửi: Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 12663/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Ưu tiên hỗ trợ tín dụng

Khoản 3 Điều 5 Dự thảo quy định Quỹ Hợp tác xã ưu tiên thực hiện hỗ trợ tín dụng “thuộc các lĩnh vực, địa bàn, ngành nghề ưu tiêu theo quy định tại Nghị định này”.

Điều 28 Dự thảo quy định đối tượng cho vay của Quỹ gồm tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã có các dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ vốn (khoản 1) và Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ vốn từ Quỹ Hợp tác xã do Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam (đối với Quỹ Hợp tác xã Trung ương) hoặc Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh (đối với Quỹ Hợp tác xã địa phương) ban hành trong từng thời kỳ, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã của Chính phủ và địa phương (khoản 2).

Các quy định trên chưa rõ và chưa thống nhất ở điểm: Hỗ trợ tín dụng sẽ được ưu tiên theo lĩnh vực, địa bàn, ngành nghề tuy nhiên Điều 28 Dự thảo chỉ quy định về lĩnh vực ưu tiên được công bố và các quy định khác tại Dự thảo không thấy quy định về “địa bàn, ngành nghề” ưu tiên. Vậy, những địa bàn, ngành nghề nào sẽ được ưu tiên? Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam hoặc Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh có công bố không? Việc công bố này có được công khai không? Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ những vấn đề này.

  1. Kiểm soát viên Quỹ Hợp tác xã

Khoản 1 Điều 12, khoản 2 Điều 25 Dự thảo quy định nhiệm kỳ của Kiểm soát viên Quỹ Hợp tác xã không quá 03 năm, trong khi đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Quỹ là 05 năm. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Luật các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi năm 2017 thì số năm nhiệm kỳ của các thành viên quản lý trong doanh nghiệp là bằng nhau. Không rõ tại sao tại Quỹ Hợp tác xã nhiệm kỳ của Chủ tịch Quỹ và Kiểm soát viên lại có số năm khác nhau? Đề nghị Ban soạn thảo giải trình về vấn đề này, nếu không có lý do hợp lý, đặc biệt khi so sánh về mặt quản trị với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác thì  đề nghị điều chỉnh lại quy định về nhiệm kỳ của Kiểm soát viên Quỹ Hợp tác xã tương ứng với nhiệm kỳ của Chủ tịch Quỹ là 05 năm.

  1. Các tài liệu liên quan đến thành viên dự kiến là người quản lý Quỹ Hợp tác xã

Theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Dự thảo thì phải cung cấp các tài liệu liên quan đến các thành viên dự kiến là người quản lý Quỹ Hợp tác xã gồm:

  • (1) Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp
  • (2) Các tài liệu khác chứng minh việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định này

Các tài liệu trên vừa chưa hợp lý vừa chưa rõ ở điểm:

  • Tài liệu (1) không tương ứng với bất kì điều kiện nào liên quan đến người quản lý Quỹ Hợp tác xã quy định tại Điều 11 Dự thảo. Đây là loại tài liệu chứng minh một người đã từng vi phạm pháp luật hay không, trong khi các điều kiện quy định tại Điều 11 lại không liên quan đến vấn đề này. Đề nghị Ban soạn thảo bỏ yêu cầu phải có lý lịch tư pháp;
  • Tài liệu (2) là chưa rõ về các loại tài liệu, đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể các loại tài liệu này để đảm bảo cách hiểu thống nhất giữa các đối tượng áp dụng.
  1. Một số thủ tục trong Dự thảo chưa đảm bảo tính minh bạch

Dự thảo có một số quy định liên quan đến trình tự, thủ tục nhưng quy định chưa rõ, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét bổ sung quy định để đảm bảo tính minh bạch trong quy định:

  • Về quy trình thành lập mới Quỹ Hợp tác xã địa phương: Điều 18 Dự thảo quy định về quy trình thành lập mới Quỹ Hợp tác xã địa phương gồm nhiều giai đoạn, qua nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó giai đoạn xin chấp thuận chủ trương thành lập Quỹ tại Hội đồng nhân dân chưa rõ, cụ thể: kể từ thời điểm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhận Đề án thành lập Quỹ đến khi trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt là bao lâu? Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến kể từ thời điểm nhận Đề án từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là bao lâu? Kể từ thời điểm nhận được quyết định phê duyệt của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho đến khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định thành lập Quỹ là bao lâu?
  • Tăng vốn điều lệ của Quỹ Hợp tác xã: Điểm c khoản 1 Điều 45 Dự thảo quy định về thủ tục tăng vốn điều lệ của Quỹ Hợp tác xã vượt mức quy định nhưng không rõ về trình tự, thời gian thực hiện thủ tục để có được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể về trình tự, thủ tục này để đảm bảo thuận lợi trong quá trình hoạt động.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ngoài ra VCCI gửi kèm theo đây góp ý của các đối tượng được lấy ý kiến để quý Cơ quan cân nhắc, xem xét để hoàn thiện Dự thảo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.