VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Thứ Năm 11:33 08-08-2019

Kính gửi: Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương

Trả lời Công văn số 2602/BCT-TCQLTT của Bộ Công Thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có một số ý kiến như sau:

  1. Một số quy định tại Dự thảo xác định hành vi bị xử phạt chưa phù hợp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính thì “Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.”. Như vậy, các hành vi vi phạm hành chính chỉ được xác định trong mối quan hệ hành chính (quản lý nhà nước) còn các hành vi vi phạm trong mối quan hệ tư thì được loại trừ khỏi các văn bản xử phạt này.

Một số quy định xác định hành vi vi phạm trong Dự thảo dường như chưa thể hiện được tinh thần trên, cụ thể:

  • Về sửa đổi, bổ sung quy định hành vi vi phạm quy định về đăng ký, mua, bán xăng dầu theo hệ thống phân phối (khoản 4 Điều 1 Dự thảo sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định 67):

Dự thảo quy định xử phạt đối với hành vi “Tổng đại lý, Đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi mua, bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối, trừ trường hợp bán trực tiếp cho người tiêu dùng”. Mối quan hệ của Tổng đại lý, Đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu được xác lập trên cơ sở hợp đồng. Việc các chủ thể này thực hiện các hành vi mua, bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối là vi phạm về những thỏa thuận ràng buộc trong hợp đồng. Xét trong mối quan hệ hành chính, với cơ quan quản lý nhà nước ít nhận thấy rủi ro. Vì vậy, xác định đây là hành vi vi phạm hành chính dường như chưa phù hợp.

Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định 67. Góp ý tương tự, đề nghị bỏ quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 19 Nghị định 67.

  • Về sửa đổi quy định hành vi vi phạm về sản xuất, chế biến LPG (khoản 19 Điều 1 Dự thảo):

Dự thảo xử phạt đối với hành vi “không thông báo bằng văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối khi có sự thay đổi về giá bán LPG” (điểm b khoản 1 Điều 41 sửa đổi Nghị định 67). Mặc dù theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP thì thương nhân sản xuất, chế biến LPG phải có nghĩa vụ thông báo này, nhưng đây là hành vi mang tính chất quan hệ hợp đồng giữa các chủ thể trong hệ thống phân phối, ít tác động đến mối quan hệ với cơ quan nhà nước. Đề nghị Ban soạn thảo loại bỏ quy định xử phạt đối với hành vi này và chỉ xử phạt đối với hành vi không thông báo với Sở Công Thương, Sở Tài chính.

Góp ý tương tự đối với quy định về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LPG của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG quy định tại khoản 20, 21 Điều 1 Dự thảo sửa đổi Điều 42 Nghị định 67.

  1. Một số hành vi vi phạm cùng tính chất nhưng lại không tương ứng về hình thức xử phạt
  • Các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh

Dự thảo sửa đổi, bổ sung nhiều quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh khí, tuy nhiên hình thức xử phạt bổ sung “đình chỉ hoạt động” có thời hạn lại được áp dụng không nhất quán. Ví dụ:

Về hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí (khoản 7 Điều 1 Dự thảo bổ sung Điều 35a Nghị định 67) hình thức xử phạt bổ sung là “đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến LPG” có thời hạn (từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc từ 03 tháng đến 06 tháng). Quy định này là hợp lý, bởi đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, các thương nhân bắt buộc phải đáp ứng và duy trì các điều kiện kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động của mình. Nếu thương nhân không đáp ứng điều kiện kinh doanh đồng nghĩa không được phép tiếp tục hoạt động ngành, nghề đó nữa. Và hình thức xử phạt “đình chỉ hoạt động” có thời hạn được áp dụng là phù hợp.

Tuy nhiên, một số hành vi vi phạm về điều kiện hoạt động kinh doanh khí khác trong Dự thảo lại không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung trên, ví dụ: hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG (khoản 6 Điều 1 Dự thảo); hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG (khoản 8 Điều 1 Dự thảo); hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai (khoản 9 Điều 1 Dự thảo); …

Để đảm bảo tính nhất quán, đề nghị Ban soạn thảo thống nhất về hình thức xử phạt bổ sung ở tất cả các vi phạm về điều kiện kinh doanh trong Dự thảo.

  • Cùng là hành vi vi phạm liên quan đến giấy phép kinh doanh (sử dụng Giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo) nhưng khung phạt tiền của mỗi hoạt động kinh doanh lại khác nhau, ví dụ: Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng (điểm b khoản 1 Điều 57); sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo (điểm b khoản 2 Điều 57) bị phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng; sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo bị phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng (điểm b khoản 2 Điều 58); … Để đảm bảo tính minh bạch và hợp lý của chính sách đề nghị Ban soạn thảo giải trình về mức phạt khác biệt này trong khi đều là hành vi sử dụng giấy phép kinh doanh bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo.
  1. Một số góp ý khác
  • Về hành vi vi phạm quy định về điều kiện chai LPG lưu thông trên thị trường (khoản 15 Điều 1 Dự thảo).

Dự thảo xử phạt đối với hành vi vi phạm “không thu hồi hoặc không thu hồi toàn bộ số chai LPG thuộc sở hữu của mình để bán hoặc nhượng lại cho thương nhân khác kèm theo đầy đủ hồ sơ theo quy định khi ngừng hoạt động …”. Khi doanh nghiệp ngừng hoạt động mới phát hiện ra hành vi vi phạm này, vậy chủ thể bị xử phạt sẽ là ai? Để đảm bảo thuận lợi khi triển khai, đề nghị Ban soạn thảo hoặc quy định rõ vấn đề này hoặc bỏ quy định.

  • Về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LPG của cửa hàng bán lẻ LPG chai (khoản 22 Điều 1 Dự thảo bổ sung Điều 42c)

Dự thảo xử phạt hành vi “không treo biển hiệu, biểu tượng của thương nhân kinh doanh LPG mà cửa hàng ký hợp đồng bán LPG chai” với khung xử phạt là từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đây là khung xử phạt khá nặng, nhất là so sánh với khung xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng của hành vi không thực hiện việc niêm yết giá theo quy định – cùng có tính chất là không niêm yết.

Đề nghị Ban soạn thảo chuyển hành vi trên vào khung xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.