VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Thứ Năm 14:08 16-01-2020

Kính gửi: Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải

Trả lời Công văn số 12110/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở góp ý của doanh nghiệp, có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Về sửa đổi, bổ sung quy định giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng được đăng ký tại Việt Nam (khoản 2 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 171)

Dự thảo bổ sung trường hợp ngoại lệ về đăng ký, xóa đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam, theo đó: tàu biển nước ngoài chuyển giao cho tổ chức, cá nhân của Việt Nam theo hình thức biếu, tặng, viện trợ không hoàn lại, có tuổi tàu không phù hợp với quy định về tuổi tàu quy định tại Nghị định “chỉ được đăng ký, xóa đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam khi có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ”.

Quy định này là chưa rõ ở điểm:

  • Căn cứ/tiêu chí để Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận trường hợp ngoại lệ này là gì?
  • Trình tự, thủ tục để được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận như thế nào?

Để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện, đề nghị Ban soan thảoquy định rõ những vấn đề trên.

  1. Về sửa đổi, bổ sung quy định về đặt tên tàu biển (khoản 3, 4 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định 171)

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 171 thì chủ tàu phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận việc đặt tên cho tàu biển của mình. Quy định này cần được xem xét ở các vấn đề sau:

  • Tính thống nhất: Điều 21 Bộ luật Hàng hải 2015 quy định về các nguyên tắc đặt tên tàu biển. Bộ luật này cũng không quy định hay trao quyền cho Chính phủ quy định về thủ tục cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc đặt tên của chủ tàu. Vì vậy, yêu cầu chủ tàu phải thực hiện thủ tục chấp thuận đặt tên tàu biển dường như chưa thống nhất với quy định tại Bộ luật Hàng hải;
  • Tính hợp lý: Việc quy định thủ tục đặt tên tàu biển riêng có thể tạo ra sự phức tạp, khó khăn cho chủ tàu khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan trong lĩnh vực này, cụ thể, chủ tàu sẽ phải thực hiện hai thủ tục: chấp thuận việc đặt tên tàu biển và đăng ký tàu biển, trong khi thủ tục đăng ký tàu biển chủ tàu có thể kết hợp đặt tên cho tàu biển.

Về thủ tục đặt tên tàu biển, Dự thảo chỉ sửa đổi, bổ sung một số tài liệu có trong Hồ sơ đề nghị chấp thuận đặt tên tàu biển với mục tiêu là “phù hợp với thực tế” nhưng lại không xem xét về các vấn đề được nêu ở trên đối với thủ tục này. Để đảm bảo tính hợp lý và thống nhất, đề nghị Ban soạn thảocân nhắc, xem xét bỏ thủ tục đặt tên tàu biển, tức bỏ Điều 8 Nghị định 171.

  1. Về tính minh bạch của các quy định về thủ tục hành chính trong Nghị định 171

Nghị định 171 có nhiều quy định về thủ tục hành chính, trong đó giai đoạn cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ được quy định như sau:

  • Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
  • Trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu chính, nếu hồ sơ không hợp lệ, chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Quy định về thời gian xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp là chưa thực sự rõ ràng (không biết khoảng thời gian bao lâu kể từ khi nhận hồ sơ). Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung tất cảcác quy định về thủ tục hành chính tại Nghị định 171 về thời gian xem xét hồ sơ hợp lệ trong trường hợp nộp trực tiếp theo hướng: nếu trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ ngay trong ngày nhận hồ sơ.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.