Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ Ba 09:51 29-10-2019

Kính gửi: Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời Công văn số 0981/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến như sau:

  1. Về hình thức báo cáo định kỳ

Điều 4 Dự thảo quy định về hình thức của báo cáo định kỳ theo đó:

  • Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, đóng dấu theo quy định
  • Báo cáo bằng văn bản điện tử, có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định

Quy định xác định chủ thể có trách nhiệm ký báo cáo trên chỉ thích hợp trong cơ quan nhà nước mà chưa thích hợp đối với các doanh nghiệp. Trong Phụ lục ban hành kèm theo Dự thảo, đối tượng phải nộp báo cáo định kỳ có các doanh nghiệp, vì vậy để đảm bảo tính minh bạch và thống nhất, đề nghị Ban soạn thảo phân loại tổ chức gửi báo cáo để xác định người có thẩm quyền ký Báo cáo, trong đó, Báo cáo do doanh nghiệp gửi sẽ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

  1. Về phương thức gửi, nhận báo cáo định kỳ

Điều 5 Dự thảo liệt kê các phương thức gửi báo cáo trong đó có quy định “các phương thức khác theo quy định của pháp luật” (điểm e). Dự thảo này là văn bản hướng dẫn chi tiết để thi hành vì vậy các quy định phải cụ thể, rõ ràng. Quy định dạng quét như này sẽ khiến cho các đối tượng áp dụng không nhận biết hết được các phương thức gửi, nhận báo cáo định kỳ và có thể gây khó khăn trong thực tế triển khai.

Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại điểm e Điều 5.

  1. Về hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khoản 1 Điều 7 Dự thảo quy định “Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được xây dựng trên cơ sở chế độ báo cáo định kỳ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành”. Quy định này được hiểu hệ thống thông tin báo cáo chỉ được xây dựng trên cơ sở chế độ báo cáo định kỳ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, mà không được lấy cả từ chế độ báo cáo định kỳ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu ban hành.

Điều này là chưa thống nhất với quy định tại khoản 1 Điều 3 Dự thảo “Chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc tham mưu ban hành”.

Đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại quy định tại khoản 1 Điều 7 để thống nhất với khoản 1 Điều 3.

  1. Về hiệu lực thi hành

Khoản 2 Điều 11 Dự thảo quy định “Các chế độ báo cáo định kỳ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành trước đây trái với Thông tư này sẽ hết hiệu lực khi Thông tư này có hiệu lực thi hành”.

Quy định này là chưa đảm bảo tính minh bạch vì không thể nhận diện được những văn bản quy phạm pháp luật nào đã hết hiệu lực. Đề nghị Ban soạn thảo quy định theo hướng liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể sẽ hết hiệu lực khi Thông tư này phát sinh hiệu lực.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.