Trả lời Công văn của đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam về một số bất cập quy định về mã số, mã vạch và nhãn hàng hóa

Thứ Sáu 09:43 18-09-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời Công văn số 25082020/ĐKN ngày 25/8/2020 của đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam báo cáo một số bất cập quy định mã số, mã vạch tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa và dự thảo Thông tư về việc thực hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử.

Để xem toàn văn văn bản trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vui lòng tải văn bản dưới đây:

Công văn 2686 trả lời Công văn của đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam về một số bất cập quy định về mã số, mã vạch và nhãn hàng hóa