Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2022

Thứ Ba 17:21 31-01-2023

Ngày 09/01/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 10/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2022. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thi hành toàn bộ 06 tháng cuối năm 2022 (tính từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022).

Quyết định số 10/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2022