Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3821 Dự thảo
5787 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định…