Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3722 Dự thảo
5765 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo sửa đổi 1:2023 QCVN 01-183:2016/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi – Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo sửa đổi 1:2023 QCVN 01-183:2016/BNNPTNT quy…

Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê…