HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Thứ Năm 10:07 28-09-2017

Hướng dẫn thi thành luật doanh nghiệp, Luật đầu tư 2014

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

  • Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư năm 2014

ĐÁNH GIÁ

  • Đánh giá ở 22 văn bản được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2015 mà VCCI đã có ý kiến góp ý

 

ĐIỂM TIN

  • Kiến nghị chính trong các góp ý của VCCI đối với các dự thảo VBQPPL
  • Danh mục các dự thảo VBQPPL đang lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp
  • Danh mục các dự thảo VBQPPL mà VCCI tham gia soạn thảo, thẩm định
  • Sự kiện xây dựng pháp luật VCCI tổ chức