DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT (SỐ THÁNG 7-12/2015)

Thứ Năm 10:19 28-09-2017

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT (SỐ THÁNG 7-12/2015)

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

  • Các luật được thảo luận, thông qua trong kỳ họp Quốc hội tháng 11/2015

 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIẾP THU CỦA CƠ QUAN SOẠN THẢO

  • Đánh giá 18 văn bản được ban hành trong 6 tháng cuối năm 2015 với bản tổng hợp ý kiến VCCI đã gửi tới cơ quan soạn thảo

ĐIỂM TIN

  • 59 dự thảo VBQPPL mà VCCI đã có ý kiến chính thức bằng công văn và những ý kiến chính Danh mục các dự thảo VBQPPL mà VCCI tham gia soạn thảo/ biên tập, thẩm định