Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Ngày đăng: 17:59 25-08-2017 | 2404 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp viễn thông,

Phạm vi điều chỉnh

Điều kiện của trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng thuộc Danh mục và một số nội dung trong Quy trình kiểm định thiết bị này (định nghĩa, mẫu giấy tờ…).

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2404 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com