Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư Quy định về Quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Ngày đăng: 11:32 04-12-2015 | 2324 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

THÔNG TƯ

Quy định về Quy trình lựa chọn đơn vị khai thác                                                     tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đơn vị tham dự lựa chọn khai thác tuyến là các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đăng ký tham dự lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô;

2. Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định là quá trình chọn lọc để quyết định doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh, quản lý và tổ chức hoạt động vận tải để thực hiện việc kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng xe ô tô;

3. Hồ sơ lựa chọn (Hồ sơ) là toàn bộ tài liệu, mẫu biểu do đơn vị vận tải chuẩn bị và nộp cho cơ quan tổ chức lựa chọn để làm căn cứ đánh giá về điều kiện kinh doanh và năng lực, đề xuất các tiêu chí kỹ thuật khi tổ chức khai thác tuyến của đơn vị vận tải theo các yêu cầu quy định tại Thông tư này.

          Điều 4. Cơ quan tổ chức lựa chọn

1. Cơ quan tổ chức lựa chọn khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh: Sở Giao thông vận tải tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn mình quản lý.

2. Cơ quan tổ chức lựa chọn khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh: Việc tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô đối với các giờ xe chạy (gồm cả giờ đi và giờ về) do Sở Giao thông vận tải thực hiện. Nguyên tắc phân công Sở Giao thông vận tải thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến thỏa thuận để một Sở đầu tuyến tổ chức quy trình lựa chọn; hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhiều hơn sẽ thực hiện, trường hợp hai Sở có số hồ sơ đăng ký bằng nhau thì Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ đăng ký trước sẽ tổ chức thực hiện lựa chọn; hoặc hai Sở phân công theo nguyên tắc 50/50 số giờ chạy xe chưa có đơn vị vận tải khai thác cho mỗi Sở Giao thông vận tải đầu tuyến thực hiện quy trình lựa chọn.

3. Số lượng hồ sơ đăng ký và thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tại mỗi Sở Giao thông vận tải căn cứ thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT.

Điều 5. Điều kiện tổ chức thực hiện lựa chọn

1. Tuyến vận tải hành khách cố định phải nằm trong quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giờ xe chạy phải nằm trong biểu đồ chạy xe đã được cơ quan có thẩm quyền công bố và chưa có đơn vị khai thác.

3. Giờ xe chạy phải có từ 02 đơn vị trở lên đăng ký khai thác tuyến thành công (tính cho cả hai đầu tuyến).

Điều 6. Trình tự triển khai lựa chọn

1. Xây dựng Kế hoạch lựa chọn, bao gồm:

a) Công bố Kế hoạch lựa chọn;

b) Thành lập tổ chuyên gia đánh giá.

2. Tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác, bao gồm:

a) Chuẩn bị hồ sơ;

b) Tiếp nhận hồ sơ;

c) Mở hồ sơ.

3. Đánh giá Hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định, bao gồm:

a) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ;

b) Đánh giá về năng lực và điều kiện kinh doanh;

c) Đánh giá về kỹ thuật;

d) Tổng hợp kết quả đánh giá.

4. Trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

04/12/2015

Đã xem

2324 lượt xem

Mẫu hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Ngày nhập

04/12/2015

Đã xem

2324 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com