Dự thảo Thông tư ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng: 10:52 04-10-2022 | 1321 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp 

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn1(sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các quy định về: Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước; hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước và sau thông quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…  Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. 

Toàn văn Dự thảo, Phụ lục và Thuyết minh được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/10/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email): 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Phụ lục I

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Phụ lục II

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Phụ lục III

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Phụ lục kèm Tờ trình

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 1

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 2

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 3

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 4

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 5

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 6

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 7

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 8

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 9

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 10

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 11

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 12

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 13

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 14

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 15

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 16

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 18

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 19

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 20

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 21

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 22

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 23

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 24

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 25

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 26

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Mục 27

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Công văn VCCI lấy ý kiến

Ngày nhập

07/10/2022

Đã xem

1321 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 33

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com