Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng: 11:28 08-07-2009 | 2083 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Văn phòng Chính phủ

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

CHÍNH PHỦ

---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........./2009/NĐ-CP

-----------------------------------------------

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH

Về kiểm soát thủ tục hành chính

______

­­­­­­­­

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,


NGHỊ ĐỊNH :

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về kiểm soát thủ tục hành chính đối với việc quy định và thực hiện thủ tục hành chính, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

2. Nghị định này không điều chỉnh những thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân trong việc kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Thủ tục hành chính” là trình tự, cách thức thực hiện và hồ sơ do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

Hoặc: "Thủ tục hành chính” là những quy định của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền về việc giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

2. "Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính" là hệ thống thông tin được thiết lập trên mạng Internet về thủ tục hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

3. “Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính” là cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

4. “Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính” là cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính hoặc liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 4. Nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính

1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

2. Kịp thời phát hiện thủ tục hành chính phức tạp, phiền hà; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, công sức của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

3. Kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay khi dự thảo quy định về thủ tục hành chính và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

Điều 5. Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính

1. Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Chính phủ tổ chức thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong phạm vi cả nước.

Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định tại Nghị định này.

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định này.

4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính 30.6.2009

Ngày nhập

08/07/2009

Đã xem

2083 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Văn phòng Chính phủ

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com