Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia

Ngày đăng: 11:32 14-02-2023 | 2988 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của người và phương tiện vận tải, , , ,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về kết nối, chia sẻ thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; Nghị định này không áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước được quy định tại Luật bảo vệ bí mật nhà nước.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định danh mục thông tin cung cấp, chia sẻ; phương thức, quy trình kết nối, chia sẻ; đăng ký sử dụng, tạm ngừng, chấm dứt kết nối. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các hiệp hội, doanh nghiệp thuộc đối tượng kết nối, chia sẻ thông tin gồm các hiệp hội; doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng; doanh nghiệp xuất nhập khẩu; doanh nghiệp vận tải, logistics; đại lý hải quan; doanh nghiệp bảo hiểm; doanh nghiệp vận hành sàn thương mại điện tử.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu khác được đăng tải dưới dây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 24/02/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

CV lyk Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Tờ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Báo cáo rà soát pháp lý

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Danh sách chia sẻ thông tin

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia (27/6/2022)

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia (28/6/2022)

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Báo cáo rà soát pháp lý (11/5/2022)

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động (11/5/2022)

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Phụ lục về loại thông tin (17/6/2022)

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Phụ lục về danh mục thông tin (17/6/2022)

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Phiên bản 3

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Tiếp thu giải trình

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Loại thông tin

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Danh mục thông tin

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Báo cáo rà soát pháp lý

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Phụ lục 3

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Phụ lục 4

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Phụ lục 5

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Phụ lục 6

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Phiên bản 4

Tờ trình Dự thảo (14/2/2023)

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Dự thảo Nghị định (14/2/2023)

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Tài chính file 1 914/2/2023)

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Tài chính file 2 (14/2/2023)

Ngày nhập

14/02/2023

Đã xem

2988 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com