Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày đăng: 10:18 29-08-2017 | 3653 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ và Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; Tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan; Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi có thẩm quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.,

Phạm vi điều chỉnh

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; biểu mức tiền, thu, phân chia tiền quyền tác giả, quyền liên quan; khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình và quy định thẩm quyền quản lý của các cơ quan Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

3653 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành và Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

3653 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com