Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày đăng: 10:27 29-08-2017 | 3271 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và tổ chức cá nhân mua hang hoá dịch vụ.,

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

3271 lượt xem

Các mẫu văn bản đính kèm dự thảo Nghị định

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

3271 lượt xem

Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng hóa đơn điện tử

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

3271 lượt xem

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

3271 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động Nghị định sửa đổi Nghị định 51, Nghị định 04

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

3271 lượt xem

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

3271 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com