Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Ngày đăng: 14:20 05-10-2022 | 5084 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức tài chính và phi tài chính liên quan, , ,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm cảu cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)(sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung đối tượng báo cáo[1]; sửa đổi quy định xác định chủ sở hữu hưởng lợi, cá nhân có ảnh hưởng chính trị; bổ sung biện pháp khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với đối tác nước ngoài; bổ sung quy định cập nhật, lưu giữ chủ sở hữu hưởng lợi; bổ sung quy định về đánh giá rủi ro rửa tiền với sản phẩm, dịch vụ sử dụng công nghệ mới; bổ sung quy định về xây dựng quy trình quản lý rủi ro rửa tiền… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức tài chính và tổ chức phi tài chính liên quan[2].

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn rất gấp, vì vậy VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/6/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Gồm: trung gian thanh toán, dịch vụ tài sản ảo, sàn cho vay ngang hàng

[2] Danh sách này gồm có:

–  Các tổ chức tài chính thực hiện một hoặc một số hoạt động: nhận tiền gửi; cho vay; cho vay ngang hàng, dịch vụ tài sản ảo; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; dịch vụ trung gian thanh toán phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền; tiền điện tử; bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính; cung ứng dịch vụ ngoại hối và các công cụ tiền tệ; tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán; quản lý danh mục vốn đầu tư; quản lý tiền mặt, quỹ, chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác; kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ gắn với đầu tư; đổi tiền;

–  Các tổ chức phi tài chính thực hiện một hoặc một số hoạt động: kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh kim loại quý và đá quý; dịch vụ công chứng, kế toán, pháp lý; dịch vụ uỷ thác, dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp, dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký doanh nghiệp cho bên thứ ba.

Lĩnh vực liên quan

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Phiên bản 1

CV lyk DT Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

DT Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

DT Tờ trình DT Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

Phiên bản 2

1. Tờ trình số 344

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

2. Tờ trình tóm tắt Dự án Luật

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

3. Dự thảo Luật (ver 14/9)

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

4. Báo cáo giải trình ý kiến ĐBQH

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

5. Báo cáo số 115 Bộ Tư pháp thẩm định

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

6. Báo cáo số 224 Ngân hàng Nhà nước giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

7. Báo cáo số 404 tổng kết thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

8. Bảng tiếp thu, giải trình ý kiến của VCCI và các đối tượng chịu tác động

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

9. Bảng tổng hợp ý kiến Bộ, ngành

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

10. Công văn góp ý của Bộ, ngành, VCCI gửi Ngân hàng Nhà nước

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

11. Báo cáo số 251 đánh giá tác động

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

12.1. Báo cáo rà soát

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

12.2. Phụ lục rà soát

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

13.1. Dự thảo Nghị định hướng dẫn

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

13.2. Dự thảo Thông tư hướng dẫn

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

14. Thuyết minh Dự thảo Luật

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

15. So sánh nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Luật với khuyến nghị của FATF và APG

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

16. Khuyến nghị của FATF

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

17. Báo cáo kết quả đánh giá đa phương của APG

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

Phiên bản 3

Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền

Ngày nhập

05/10/2022

Đã xem

5084 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 23

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com