Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày đăng: 08:38 11-08-2016 | 1311 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

QUỐC HỘI 

DỰ THẢO 8

 
Luật số: .../2017/QH...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2017 

LUẬT

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định các nguyên tắc, kế hoạch, nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 5 Luật này.

b) Không thuộc Nhóm công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm việc xây dựng, tổ chức thực hiện, điều phối, giám sát và đánh giá chính sách, biện pháp, chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là một tập hợp các mục tiêu, định hướng, danh mục chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải pháp huy động nguồn lực và triển khai thực hiện, được tổng hợp, cân đối trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

3. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là một tập hợp các mục tiêu, nội dung hỗ trợ và nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng phát triển trong ngành, lĩnh vực, địa bàn trong từng thời kỳ.

4. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở cấp trung ương và cấp địa phương.

5. Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là điểm truy cập trên môi trường mạng (tại địa chỉ www.business.gov.vn) hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc liên kết các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tích hợp thông tin, dịch vụ và các ứng dụng phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

6. Đổi mới sáng tạo là việc tạo ra hoặc ứng dụng kết quả nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa và có khả năng tăng trưởng nhanh.

7. Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp là cơ sở cung cấp các điều kiện thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới thành lập.

8. Khu làm việc chung là khu vực cung cấp không gian làm việc tập trung, không gian trưng bày sản phẩm và các tiện ích để hỗ trợ sự chia sẻ, liên kết và tương tác của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

9. Cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở cung cấp các thiết bị dùng chung để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đo lường, phân tích, giám định, kiểm định sản phẩm, hàng hóa, vật liệu.

10. Hiệp hội là tổ chức đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn và được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về hội.

Điều 4. Áp dụng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các luật có liên quan và điều ước quốc tế

1. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tuân thủ quy định của Luật này và luật khác có liên quan.

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (28/7)

Ngày nhập

11/08/2016

Đã xem

1311 lượt xem

Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (07/7)

Ngày nhập

11/08/2016

Đã xem

1311 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com