Theo dõi (1)

Đề nghị xây dựng luật Chứng khoán (sửa đổi)

Ngày đăng: 16:38 25-08-2017 | 2692 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài hoạt động liên quan tới lĩnh vực chứng khoán và đầu tư chứng khoán,

Phạm vi điều chỉnh

(i) Chính sách về cơ quan quản lý nhà nước: Bổ sung các quy định về thanh tra, kiểm tra, xác minh vi phạm; (ii) Chính sách về hàng hóa trên thị trường chứng khoán: Sửa đổi các quy định về chào bán chứng khoán; sửa đổi quy định về công ty đại chúng; (iii) Chính sách về thị trường giao dịch chứng khoán: Tái cấu trúc mô hình tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán Việt Nam, mở rộng sản phẩm, phương thức giao dịch; quy định cụ thể về thị trường chứng khoán phái sinh, bổ sung công ty chứng khoán vào cơ chế giám sát giao dịch; (iv) Chính sách về Trung tâm Lưu ký chứng khoán: quy định về mô hình hoạt động của Trung tâm; về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tại Trung tâm; (v) Chính sách về thu hút đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam: quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của các công ty đại chúng làm cơ sở mở cửa thị trường; (vi) Chính sách về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: quy định về cơ chế, phương thức, nội dung, trách nhiệm công bố thông tin của công ty đại chúng;

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Tờ trình Đề nghị xây dựng luật chứng khoán (sửa đổi)

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2692 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành luật Chứng khoán

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2692 lượt xem

Tờ trình Đề nghị xây dựng luật chứng khoán (sửa đổi)

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2692 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com