Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi): Nhóm các quy định thúc đẩy hoạt động đấu thầu mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản xuất trong nước

Thứ Hai 14:25 13-02-2023

DỰ THẢO LUẬT ĐẤU THẦU (sửa đổi) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. VCCI đã xây dựng bản tóm tắt các nội dung chính của dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bài viết dưới đây là thông tin về “Nhóm các quy định sửa đổi, bổ sung nhằm thúc đẩy hoạt động đấu thầu mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản xuất trong nước; tạo công ăn việc làm cho nhóm yếu thế, mua sắm xanh nhằm mục tiêu phát triển bền vững”. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, góp ý dự thảo một cách hiệu quả.

Toàn văn dự thảo và gửi góp ý tại link sau: https://vibonline.com.vn/du_thao/du-thao-luat-dau-thau-sua-doi-phien-ban-02-2023