Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3853 Dự thảo
5799 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Y tế

DỰ THẢO LUẬT DƯỢC (SỬA ĐỔI)

QUỐC HỘI Luật số:         /2016/QH13                                                             Dự thảo 6 22/3/2016   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT DƯỢC (sửa đổi)…

Bộ Y tế 13:44 30-03-2016 2 File đính kèm