Trả lời kiến nghị của Cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất sơn tường dạng nhũ tương về việc áp dụng QCVN 16:2017/BXD

Thứ Hai 12:58 24-08-2020

Bộ Xây dựng sau khi nghiên cứu đã có Công văn trả lời kiến nghị của Cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất sơn tường dạng nhũ tương về việc thực hiện QCVN 16:2017/BXD được ban hành bởi Thông tư 10/2017/TT-BXD.

Để xem toàn văn văn bản trả lời của Bộ Xây dựng, vui lòng tải văn bản dưới đây:

CV Trả lời kiến nghị của Cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất sơn tường dạng nhũ tương